წიგნის ბეჭდვა
   

წიგნი რბილ ყდაში - აკინძვა: თერმოწებო
ყდა: ფერადი ბეჭდვა, ქაღალდი 250 გრ/კვ.მ ცარცი, ლამინაცია
შიდა გვერდები: შავ-თეთრი ბეჭდვა, ქაღალდი 90 გრ/კვ.მ ცარცი

ზომა: A4 (21x30 სმ) 500 1000 2000 3000 5000 და მეტი
52 გვერდიანი, ც.ფ. ფასი ₾ * * * * შეთანხმებით
+ ყოველი დამატებითი 4 გვ, ც.ფ. ფასი ₾ +* +* +* +* -
ზომა: A5 (14,5x21 სმ) 500 1000 2000 3000 5000 და მეტი
104 გვერდიანი, ც.ფ. ფასი ₾ * * * * შეთანხმებით
+ ყოველი დამატებითი 8 გვ, ც.ფ. ფასი ₾ +* +* +* +* -
* არ შედის დიზაინის და დაკაბადონების ღირებულება
   

წიგნი რბილ ყდაში - აკინძვა: ძაფი + თერმოწებო
ყდა: ფერადი ბეჭდვა, ქაღალდი 250 გრ/კვ.მ ცარცი, ლამინაცია
შიდა გვერდები: შავ-თეთრი ბეჭდვა, ქაღალდი 90 გრ/კვ.მ ცარცი
ფასი: მოლაპარაკებით

   

წიგნი მყარ ყდაში
ყდა: ფერადი ბეჭდვა ლამინაციით გადაკრული მუყაოზე
შიდა გვერდები: შავ-თეთრი, ქაღალდი 80 გრ/კვ.მ ოფსეტური
აკინძვა: ძაფით + წებო + ფორზაცი + კაპტალი
ფასი: მოლაპარაკებით

   
  ფასები მოყვანილია დღგ–ს ჩათვლით.
გადახდა ეროვნული ვალუტით ლარით.