გაზეთის ბეჭდვა
   

შავ-თეთრი გაზეთი კორპორატიული – 500 ეკზ.-დან
ქაღალდი: 90 გრ/კვ.მ ცარცი
ზომა: A3 გაკეცილი შუაზე

ქაღალდი 500 1000 2000 3000 5000 10000
4 გვერდი, ფასი ₾ * * * * * *
+ ყოველი დამატებითი 4 გვ, ფასი ₾ +* +* +* +* +* +*
* არ შედის მოსამზადებელი საქმის ღირებულება (დიზაინი, დაკაბადონება)
   

ფერადი გაზეთი კორპორატიული – 500 ეკზ.-დან
ქაღალდი: 90 გრ/კვ.მ ცარცი
ზომა: A3 გაკეცილი შუაზე

ქაღალდი 500 1000 2000 3000 5000 10000
4 გვერდი, ფასი ₾ * * * * * *
+ ყოველი დამატებითი 4 გვ, ფასი ₾ +* +* +* +* +* +*
* არ შედის მოსამზადებელი საქმის ღირებულება (დიზაინი, დაკაბადონება)
   
  ფასები მოყვანილია დღგ–ს ჩათვლით.
გადახდა ეროვნული ვალუტით ლარით.